Õigusteenused

Pakume õigusteenuseid füüsilistele ja juriidilistele isikutele, nii ühekordse pöördumise kui ka alalise teenusena.

Otsime kohtuvaidluste lahendamiseks alternatiivseid võimalusi, mis sageli osutuvad efektiivsemaks ja kasulikumaks mõlemale osapoolele.

Aitame kaitsta isiku õigusi neid nõustades, pidades läbirääkimisi, koostades vajalikke dokumente ning osutades õigusabi järgmistes valdkondades:

 • Tsiviilõigus
 • Haldusõigus
 • Kriminaalõigus

Meie õigusbüroo pädevusse kuuluvad:

 • nõustamine ja dokumentide õiguslik analüüs;
 • juriidilise olemusega dokumentide koostamine: hagiavaldused, vastused hagidele, kaebused, lepingud, pretensioonid, järelepärimised jms;
 • isiku huvide esindamine kohtueelse, kohtu ja kohtuvälises menetlustes;
 • vaidluste kohtuväline lahendamine, pretensioonide koostamine, läbirääkimiste pidamine;
 • otsuse edasikaebamine: edasikaebuse esitamise tähtaja kontrollimine, dokumentide ja õigusaktide analüüs, edasikaebuse põhjendatuse kindlaksmääramine ja selle koostamine;
 • kannatanu, tsiviilhageja või –kostja, samuti kahtlusaluse, süüdistatava ja kohtualuse huvide kaitsmine;
 • notariaalsete tehingute sõlmimise korraldamine;
 • erinevad registritoimingud.